ગુજરાત PSI DV પીએસઆઈ ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન કોલ લેટર (જાહેર) અહીંથી કરો ડાઉનલોડ OJAS Link

police

PSI DV Call Letter 2022 ગુજરાત PSI ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન કોલ લેટર 2022: ગુજરાત PSI ભરતી બોર્ડ 12 ઑગસ્ટ અને 13 ઑગસ્ટ 2022ના રોજ ડૉક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન (DV) હાથ ધરે છે. ઉમેદવારો અહીં DV લિંક ચેક કરી શકે … Read more

Gujarat Police LRD Document Verification Call Letter 2022

Gujarat police

Gujarat Police LRD Constable Document Verification Call Letter 2022 Out | Download Call Letter @ojas.gujarat.gov.inOJAS Gujarat Police constable Document Verification Admit card Download – Gujarat Police LRD Constable Call Letter Download 2022 Released at website ojas.gujarat.gov.in. … Read more

Gujarat Police PSI Mains Final Answer Key 2022

Gujarat police

Gujarat Police Department (Gujarat Police) PSI Main Exam Question Paper AnswerKey : Gujarat Police Department (Gujarat Police) has released the Final Answer Key for the PSI Main Exams in Gujarat Police. Gujarat Police PSI Main … Read more