Shikshan Sahayak Bharti 2023

Shikshan Sahayak Bharti – દાહોદ આશ્રમશાળામાં આવી શિક્ષણ સહાયકની ભરતી, TAT 2 ઉમેદવારો કરી શકે છે અરજી

Shikshan Sahayak Bharti 2023 : પીપેરો વિભાગ યુવા શક્તિ પ્રગતિ મંડળ પીપરો તા થાનપુર જી દાહોદ સંચાલિત શ્રી રાજ ઉત્તર બુનિયાદી આશ્રમશાળા પીપેરોમાં શિક્ષણ સહાયકની જગ્યા પર ભરતી માટેની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. રસ … Read more