સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના છોટા ઉદેપુર કાઉન્સેલર પોસ્ટ માટે ભરતી 2022 

કાઉન્સેલર પોસ્ટ માટે ICPS છોટા ઉદેપુર ભરતી 

મનોવિજ્ઞાન સાથે સ્નાતક  ઉમેદવારો ICPS છોટા ઉદેપુર  કાઉન્સેલર પોસ્ટ્સ 2022 માટે અરજી કરી શકે છે.  

નોકરીનો પ્રકાર: ૧૧ મહિના કરાર આધારિત પગાર ધોરણ : રૂ.14000/- પ્રતિ માસ આપવામાં આવશે.

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો જાહેરાત પ્રકાશિત થયાની તારીખથી 10 દિવસની અંદર તેમનું અરજી ફોર્મ મોકલી શકે છે. 

અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા અને અન્ય માહિતી જોવા નીચેની લીંક પર કલીક કરો.